Overige zakelijke verzekeringen

Er zijn veel meer zakelijke verzekeringen dan degene waar wij aandacht aan besteden op deze website. Op deze pagina gaan we nog kort in op een aantal verzekeringen.

Welke verzekeringen voor uw bedrijf noodzakelijk zijn hangt af van de risico’s en uw wensen. Daarom beginnen wij altijd met het stellen van de juiste vragen en maken wij een uitgebreide inventarisatie van uw bedrijfsrisico’s. Daarna krijgt u een deskundig advies over de juiste verzekeringen voor uw bedrijf en kunt u zelf bepalen welke risico’s u af wilt dekken.

Als ondernemer wilt u geen onnodige risico’s lopen. Het afsluiten van verzekeringen is dan ook een goede oplossing om uw onderneming te beschermen, bepaalde risico’s kunt u gewoonweg niet zelf dragen.

De WEGAM-verzekering dekt uw aansprakelijkheid voor schade die werknemers oplopen door bedrijfs- en verkeersongevallen met motorvoertuigen. Raakt uw werknemer tijdens een zakelijke rit betrokken bij een ongeluk? Dan dekt de WEGAM-verzekering de schade die op u als werkgever wordt verhaald (de werkgeversaansprakelijkheid).

Verzekerde schade bij de WEGAM-verzekering:

 • letsel dat werknemers oplopen bij het besturen van een motorvoertuig;
 • cascoschade aan het eigen voertuig van de werknemer, als hij geen cascoverzekering heeft. Heeft de werknemer die wel? Dan vergoeden wij het eventuele eigen risico en no-claim verlies tot maximaal twee jaar;
 • schade die de werknemer lijdt, doordat u uw zorgplicht als werkgever niet voldoende bent nagekomen.

Onder werknemers verstaan wij uiteraard ook uitzend-/inleenkrachten en stagiaires.

Een glasverzekering biedt dekking tegen het risico van breuk. Het moet hierbij gaan om glas dat de functie heeft om licht door te laten en als zodanig onderdeel is van het gebouw. Glas dat niet aan deze omschrijving voldoet zoals bijv. spiegels zal evenals bewerkt glas afzonderlijk meeverzekerd moeten worden. Tevens worden de kosten van het tijdelijk afdichten vergoed.

De bedrijfsschadeverzekering biedt dekking tegen de financiële gevolgen van een vermindering/stagnatie van het productie- of bedrijfsproces. Het verzekerde bedrag bij een bedrijfsschadeverzekering bestaat uit:

 • De brutowinst zijnde de vaste kosten vermeerderd met de nettowinst, of
 • De brutowinst zijnde de vaste kosten verminderd met het verlies, of
 • De omzet minus de variabele kosten.

De uitkeringstermijn moet zodanig worden gekozen dat, indien zich het meest nadelige scenario voltrekt, het productie- of omzetverlies geheel binnen de uitkeringstermijn is hersteld. Hierbij dient u ook rekening te houden met herbouwperiode van gebouwen (bouwvergunningen), levertijden van machines, en goederen. In geval van een grote stagnatie zullen uw klanten op zoek gaan naar andere leveranciers en kan het extra lang duren voordat u deze klanten weer voor u gewonnen heeft en de omzet weer op het oude niveau is. Standaard wordt de uitkeringstermijn op 52 weken gesteld. Afhankelijk van uw situatie kan het verstandig zijn om een langere uitkeringstermijn van bijvoorbeeld 78 of 104 weken aan te houden.

Een extra kostenverzekering biedt dekking voor de extra kosten die na een calamiteit worden gemaakt om de werkzaamheden zonder onderbreking te kunnen voortzetten overeenkomstig de situatie van voor de schade. Het betreft uitsluitend de extra uitgaven die zonder dat het evenement had plaatsgevonden niet zouden zijn gedaan. Onder deze kosten vallen:

 • de huur van gebouwen voor tijdelijke huisvesting;
 • de kosten om deze gebouwen geschikt te maken voor gebruik alsmede de kosten van het weer in de oorspronkelijke staat brengen van de gebouwen bij het vertrek;
 • huur van bedrijfsuitrusting/inventaris/apparatuur etc;
 • extra reiskosten voor personeel en extra transportkosten voor materialen;
 • arbeid wordt verricht en waar niet de normale ontvangsten tegenover staan);
 • alle verdere uitgaven die direct of zijdelings verband houden met de door het evenement ontstane bijzondere omstandigheden.

De extra kostenverzekering vergoedt uitsluitend de extra uitgaven die daadwerkelijk zijn gedaan. De normale vaste lasten en gederfde winst worden onder deze verzekering niet vergoed.

Het is vooraf niet te bepalen hoeveel extra kosten er na een calamiteit gemaakt zullen worden. Daarom geschiedt deze verzekering op premier risquebasis. De gemaakte kosten worden derhalve tot aan de verzekerde som volledig vergoed. Indien de extra uitgaven de verzekerde som te boven gaan is het meerdere voor rekening van de verzekerde.

In de polis van deze extra kostenverzekering is een maximumtermijn van schadevergoeding vermeld. De uitkering stopt zodra geen extra uitgaven meer worden gedaan. Bij het bepalen van het verzekerde bedrag en uitkeringstermijn is een aantal zaken van belang:

 • Hoelang duurt de stagnatie?
 • Hoeveel tijd neemt de (her-) bouw in beslag? (Denk hierbij ook aan: de periode van sloop en opruiming, vergunningen, architect en aannemer).
 • Is er uitwijk mogelijk? Zo ja, waar is dat en welke kosten brengt dat met zich mee? (Denk aan: extra reis-, verblijfs- en transportkosten, aanvullend salaris/loon, verbouwingskosten, huurkosten).

Kortom het is erg lastig om een goede inschatting te maken van het werkelijke (financiële) risico en hierop een adequate dekking te kunnen bieden. Voor een offerte dienen wij te beschikken over een indicatie/specificatie van het verzekerde bedrag en de uitkeringstermijn.

We leven in een tijdperk van automatisering en technologische vernieuwingen. Informatie is binnen een organisatie op alle niveaus van belang.

Iedere onderneming beschikt over gegevens en informatie die voor een juiste bedrijfsvoering noodzakelijk zijn. Deze gegevens en informatie kunnen betrekking hebben op de administratie van het bedrijf of op de productieafdelingen. Het zal van de aard van de onderneming afhangen voor welke afdeling, administratie of productie, de aanwezige gegevens en informatie het meest belangrijk zijn. Zo zullen voor een accountantskantoor de administratieve gegevens van zeer grote waarde zijn, terwijl voor een fabriek de gegevens van de op de machines gebruikte matrijzen van belang zijn.

Naast de hiervoor bedoelde essentiële gegevens, hebben veel ondernemingen ook documenten met alleen een archivale of historische waarde.

Indien een onderneming door een schade wordt getroffen, zal men de administratieve en verdere organisatie weer willen herstellen. Hieronder wordt o.a. verstaan: brieven, contracten en andere documenten, boekhouding, archiefstukken, kaartsystemen, tekeningen, grafische voorstellingen, films, platen, schijven en andere informatiedragers, monsters, mallen, modellen, matrijzen, stempels en dergelijke voorwerpen.

De reconstructiekostenverzekering vergoedt de kosten voor reconstructie van informatie die voor de voortzetting van het bedrijf nodig is (boekhouding, werktekeningen, matrijzen enz.). Deze kosten zijn naar twee groepen te onderscheiden:

 • Reconstructiekosten: De kosten die worden gemaakt om de gegevens te verkrijgen, welke men nodig heeft alvorens tot herstel of vervanging te kunnen overgaan. Deze kosten zijn moeilijk te bepalen aangezien zij afhangen van de omstandigheden ten tijde van de schadegebeurtenis en zijn gedekt op een reconstructieverzekering;
 • Reproductiekosten: De kosten van het herstel of de vervanging, zijnde materiaal- en aanmaakkosten. Deze kosten kunnen vrij nauwkeurig worden begroot. In de regel zullen deze kosten gedekt zijn op de materiële verzekering (brandverzekering).

In de reconstructiekostenverzekering wordt gewerkt met een uitkeringstermijn (meestal komt die op 52 weken). De verzekering wordt op premier–risquebasis afgesloten, omdat praktisch nooit vooraf te bepalen is hoeveel in een bepaald geval de reconstructiekosten zullen gaan bedragen en hiervan de volle of werkelijke waarde dus niet bepaald kan worden. Voor de duidelijkheid geven wij u nog een opsomming van kostensoorten die onder de reconstructieverzekering zijn gedekt:

 • De huur van gebouwen voor tijdelijke huisvesting van de bij de reconstructie betrokken personen. De kosten om deze gebouwen geschikt te maken voor gebruik, alsmede de kosten van het weer in de oorspronkelijke staat brengen van de gebouwen bij vertrek. De kosten van verwarming, water, elektriciteit, en dergelijke met betrekking tot deze gebouwen;
 • Huur van bedrijfsuitrusting/inventaris/apparatuur, alsmede extra porto-, telefoon-, telex, en telefaxkosten;
 • Salaris/loon betaalt aan tijdelijke werkkrachten of aan eigen personeel dat zich bezighoudt met de reconstructie.

In vele gevallen is het zeer moeilijk, zo niet onmogelijk aan te geven waar de reconstructie ophoudt en de reproductie begint. Teneinde te voorkomen dat verzekerde ingeval van schade hiervan nadelen ondervindt, worden op de reconstructiekostenverzekering soms eveneens de reproductiekosten meeverzekerd. Men spreekt dan van een reproductie-/reconstructiekostenverzekering. Indien een dergelijke verzekering is afgesloten houdt dit niet in dat van de materiële verzekeringen alle tot de administratieve en verdere organisatie van het bedrijf behorende zaken kunnen worden uitgesloten. De reproductie-/reconstructiekostenverzekering is immers een kostenverzekering. Alleen de gedane uitgaven worden vergoed. Indien niet tot herstel/vervanging wordt overgegaan vindt er geen uitkering plaats. De materiële verzekering keert ook in die situatie gewoon uit.

Voor sommige (non profit) instellingen zoals ziekenhuizen, verzorgingshuizen, verpleeghuizen, e.d. is het moeilijk de bedrijfsresultaten aan te geven in termen van omzet, productie, winst en dergelijke. Waar bij een commercieel bedrijf het maken van winst centraal staat ligt de nadruk bij deze instellingen op een ongestoorde doorgang van bijvoorbeeld de verzorging van mensen. Voor beide geldt dat continuïteit en het ongestoord kunnen voortzetten van de activiteiten essentieel is. De exploitatiekostenverzekering biedt dekking tegen de financiële gevolgen van een stagnatie van het bedrijfsproces.

Het verzekerde bedrag van een exploitatiekostenverzekering bestaat uit de totale exploitatiekosten plus een eventueel exploitatieoverschot. De uitkeringstermijn moet zodanig worden gekozen dat, indien zich het meest nadelige scenario voltrekt, de activiteiten ongestoord kunnen worden voortgezet binnen de uitkeringstermijn. Hierbij dient u ook rekening te houden met herbouwperiode van gebouwen (bouwvergunningen), levertijden van machines, en goederen. Standaard wordt de uitkeringstermijn op 52 weken gesteld. Afhankelijk van uw situatie kan het verstandig zijn om een langere uitkeringstermijn van bijvoorbeeld 78 of 104 weken aan te houden.

Veel verzekeringsmaatschappijen hebben milieuschade geschrapt uit de brand- en aansprakelijkheidspolissen. Daardoor is momenteel ongeveer de helft van de Nederlandse ondernemingen niet (meer) verzekerd tegen de gevolgen van milieuschade.

Het risico van milieuschade wordt vaak onderschat en vergeten om te verzekeren. De MSV dekt de saneringskosten van een verontreiniging van bodem of (grond)water, die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg zijn van een ontsnapping van milieubelastende stoffen. Deze ontsnapping moet zijn veroorzaakt door een gedekt gevaar, bijvoorbeeld door brand (lees gevolgschade door bluswater) dat zich heeft verwezenlijkt tijdens de looptijd van de verzekering, op de verzekerde locatie of als gevolg van uitvoering van werkzaamheden op de werk- of bouwlocatie.

Een belangrijk voordeel van een milieuschadeverzekering is dat ook de saneringskosten van de eigen (grond) locatie is verzekerd. Daarnaast is milieuschade bij derden meeverzekerd.

De milieuschadeverzekering kent een zeer brede dekking:

 • Saneringskosten, niet alleen op het eigen terrein, maar ook bij derden;
 • Kosten van het opruimen en afvoeren van asbest;
 • Onderzoekskosten;
 • Bereddingskosten;
 • Kosten die een gevolg zijn van sanering zoals:
 • noodzakelijke kosten om sanering uit te voeren;
 • kosten van herstel of vervangen van ondergrondse pijpen, leidingen en/of kabels die door verontreiniging beschadigd zijn;
 • herstelkosten van bestrating en beplanting die bij sanering moeten worden weggehaald;
 • bedrijfsschade als gevolg van een sanering.

De MSV biedt keuze uit verschillende soorten polissen. Er wordt binnen de MSV onderscheid gemaakt tussen bedrijven die op een vaste locatie werkzaam zijn en bedrijven die hun werkzaamheden uitvoeren bij derden. Beide bedrijven kunnen vervolgens kiezen uit een aantal dekkingsmogelijkheden. Zo kan elk bedrijf precies dat risico verzekeren dat hij werkelijk loopt. De MSV biedt dus maatwerk.

Voor bedrijven met een vaste locatie van het eigen bedrijf is er de Rubriekenpolis met een basisrubriek voor dekking tegen milieuschade door brand, ontploffing en blikseminslag, een uitgebreide evenementenrubriek voor schade door storm, luchtverkeer, aanrijding, omvallen van bomen e.d. en een Toprubriek tegen van buiten komende onheilen alsmede een dekking voor eigen gebrek.

De kosten van het opruimen van milieuschade kunnen behoorlijk oplopen. Zo kan het opruimen van verontreinigd bluswater na een brand zomaar € 60.000,00 kosten. Als uw bedrijf daar niet voor verzekerd is komen de kosten volledig voor uw rekening.

Milieuschade ontstaat sneller dan u denkt. De simpelste schoonmaakmiddelen kunnen het milieu aantasten. Zelfs een lekkend koelsysteem kan voor grote milieuproblemen zorgen. Op eigen bodem, maar ook op die van de buren. Om van de gevolgschade nog maar niet te spreken. Wanneer er sprake is van een milieuschade bent u veelal overgeleverd aan diverse instanties die zich bemoeien met het in kaart brengen en opruimen van de milieuschade.

De MSV-polis dekt geen schade veroorzaakt door molest, atoomkernreacties, aardbeving, vulkanische uitbarsting of overstroming, merkelijke schuld of nalatigheid van de verzekerde. Bestaande verontreiniging is evenmin verzekerd en dat geldt ook voor schade als gevolg van bewuste overtreding van overheidsvoorschriften.

Een MilieuSchadeVerzekering biedt dekking voor schade als gevolg van het veroorzaken van verontreiniging aan de bodem en het oppervlaktewater. Dat geldt niet uitsluitend voor bedrijven die met gevaarlijke stoffen werken of bedrijven met een tankopslag maar kan ook ontstaan tijdens de werkzaamheden op locatie of als gevolg van een brand ontstaan door bluswater of het vrijkomen van asbest.

Deze verzekering dient als aanvulling op de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Meer informatie is terug te vinden op de site van de Nederlandse Milieupool. Indien u meer informatie of een offerte wenst te ontvangen dan vernemen wij dat graag.

Zakelijke conflicten worden steeds vaker aan de rechter voorgelegd. De kosten voor een advocaat kunnen hoog oplopen. Een zakelijke rechtsbijstandverzekering is geen overbodige luxe als u de hoge kosten van juridisch advies wilt voorkomen.

Met een rechtsbijstandverzekering weet u zich altijd verzekerd van een team van juridisch specialisten dat voor uw belangen opkomt. Ook als u bijvoorbeeld problemen heeft met een leverancier die zijn verplichtingen niet nakomt of wanneer een klant weigert een rekening te betalen, kan de zakelijke rechtsbijstandverzekering hulp bieden. De rechtsbijstandverzekering biedt dekking voor juridische hulp bij vrijwel alle activiteiten van een bedrijf. De verzekering is modulair opgebouwd waardoor je gericht kunt kiezen voor bepaalde dekkingsonderdelen.

Bouwprocessen zijn vaak complex en dynamisch doordat vele partijen hierbij betrokken zijn (opdrachtgevers, bouwdirecties, hoofd- en onderaannemers, architecten e.d.) Tijdens zo’n proces ontstaan dan ook vaak onvoorziene schaden en is het niet altijd duidelijk welke partij hiervoor verantwoordelijk is. De CAR-verzekering biedt financiële zekerheid voor alle bij een bouwproject betrokken partijen voor materiële schaden die op of rond de bouwplaats kunnen ontstaan.

Het is verstandig een machinebreukverzekering af te sluiten als uw bedrijfsprocessen afhankelijk zijn van machines. Deze verzekering dekt de schade aan machines, onafhankelijk van de schadeoorzaak, ook door menselijk menselijk falen. De schade die ontstaat als gevolg van de machinebreuk is niet op deze verzekering gedekt, hiervoor heeft u een speciale bedrijfsschadeverzekering nodig.

Alhoewel daar zo af en toe wel wat over in het nieuws komt, blijft dit een relatief onbekend en onderbelicht risico. Natuurlijk zijn de meeste computers voorzien van een virusscanner of heeft u (al dan niet extern) een netwerkbeheerder die uw computersystemen bewaakt tegen cyberaanvallen. Toch worden bedrijven en instanties steeds vaker het doelwit van cybercriminelen. Niet alleen de grote bedrijven, maar ook kleinere en middelgrote bedrijven worden slachtoffer van hackers.

De geldverzekering biedt dekking voor schade door verlies of beschadiging van geld of geldswaardige papieren of vals geld. De dekking is van kracht tijdens verblijf op de eigen vestiging, de bank, in de woning van een medewerker of tijdens transport. De fraudeverzekering biedt onder meer dekking voor fraude van de eigen medewerkers, waaronder computerfraude.

De kredietverzekering biedt dekking voor het risico dat debiteuren hun facturen niet betalen. Daarnaast kun je in de database van de verzekeraar actuele bedrijfsinformatie over kredietwaardigheid opvragen en nemen zij de incassoprocedure over.

Deze verzekering biedt dekking voor het risico van afgelasting, opschorting, onderbreking, voortijdige beëindiging van een evenement. De dekking is modulair opgebouwd zodat ook extreme weersomstandigheden en de uitval van personen verzekerbaar zijn. Daarnaast is het mogelijk om de materiële schade aan (al dan niet gehuurde) apparatuur, rekwisieten, sets, garderobe en andere facilitaire zaken mee te verzekeren. Indien er gasten, bezoekers of andere genodigden zijn is het raadzaam een ongevallenverzekering voor deze personen af te sluiten. Alhoewel deze verzekering ook op doorlopende basis is af te sluiten zijn wij er voorstander van dit specifiek per evenement te beoordelen.

Een glasverzekering biedt dekking tegen het risico van breuk. Het moet hierbij gaan om glas dat de functie heeft om licht door te laten en als zodanig onderdeel is van het gebouw. Glas dat niet aan deze omschrijving voldoet zoals bijv. spiegels zal evenals bewerkt glas afzonderlijk meeverzekerd moeten worden. Tevens worden de kosten van het tijdelijk afdichten vergoed.

De bedrijfsschadeverzekering biedt dekking tegen de financiële gevolgen van een vermindering/stagnatie van het productie- of bedrijfsproces. Het verzekerde bedrag bij een bedrijfsschadeverzekering bestaat uit:

 • De brutowinst zijnde de vaste kosten vermeerderd met de nettowinst, of
 • De brutowinst zijnde de vaste kosten verminderd met het verlies, of
 • De omzet minus de variabele kosten.

De uitkeringstermijn moet zodanig worden gekozen dat, indien zich het meest nadelige scenario voltrekt, het productie- of omzetverlies geheel binnen de uitkeringstermijn is hersteld. Hierbij dient u ook rekening te houden met herbouwperiode van gebouwen (bouwvergunningen), levertijden van machines, en goederen. In geval van een grote stagnatie zullen uw klanten op zoek gaan naar andere leveranciers en kan het extra lang duren voordat u deze klanten weer voor u gewonnen heeft en de omzet weer op het oude niveau is. Standaard wordt de uitkeringstermijn op 52 weken gesteld. Afhankelijk van uw situatie kan het verstandig zijn om een langere uitkeringstermijn van bijvoorbeeld 78 of 104 weken aan te houden.

Een extra kostenverzekering biedt dekking voor de extra kosten die na een calamiteit worden gemaakt om de werkzaamheden zonder onderbreking te kunnen voortzetten overeenkomstig de situatie van voor de schade. Het betreft uitsluitend de extra uitgaven die zonder dat het evenement had plaatsgevonden niet zouden zijn gedaan. Onder deze kosten vallen:

 • de huur van gebouwen voor tijdelijke huisvesting;
 • de kosten om deze gebouwen geschikt te maken voor gebruik alsmede de kosten van het weer in de oorspronkelijke staat brengen van de gebouwen bij het vertrek;
 • huur van bedrijfsuitrusting/inventaris/apparatuur etc;
 • extra reiskosten voor personeel en extra transportkosten voor materialen;
 • arbeid wordt verricht en waar niet de normale ontvangsten tegenover staan);
 • alle verdere uitgaven die direct of zijdelings verband houden met de door het evenement ontstane bijzondere omstandigheden.

De extra kostenverzekering vergoedt uitsluitend de extra uitgaven die daadwerkelijk zijn gedaan. De normale vaste lasten en gederfde winst worden onder deze verzekering niet vergoed.

Het is vooraf niet te bepalen hoeveel extra kosten er na een calamiteit gemaakt zullen worden. Daarom geschiedt deze verzekering op premier risquebasis. De gemaakte kosten worden derhalve tot aan de verzekerde som volledig vergoed. Indien de extra uitgaven de verzekerde som te boven gaan is het meerdere voor rekening van de verzekerde.

In de polis van deze extra kostenverzekering is een maximumtermijn van schadevergoeding vermeld. De uitkering stopt zodra geen extra uitgaven meer worden gedaan. Bij het bepalen van het verzekerde bedrag en uitkeringstermijn is een aantal zaken van belang:

 • Hoelang duurt de stagnatie?
 • Hoeveel tijd neemt de (her-) bouw in beslag? (Denk hierbij ook aan: de periode van sloop en opruiming, vergunningen, architect en aannemer).
 • Is er uitwijk mogelijk? Zo ja, waar is dat en welke kosten brengt dat met zich mee? (Denk aan: extra reis-, verblijfs- en transportkosten, aanvullend salaris/loon, verbouwingskosten, huurkosten).

Kortom het is erg lastig om een goede inschatting te maken van het werkelijke (financiële) risico en hierop een adequate dekking te kunnen bieden. Voor een offerte dienen wij te beschikken over een indicatie/specificatie van het verzekerde bedrag en de uitkeringstermijn.

We leven in een tijdperk van automatisering en technologische vernieuwingen. Informatie is binnen een organisatie op alle niveaus van belang.

Iedere onderneming beschikt over gegevens en informatie die voor een juiste bedrijfsvoering noodzakelijk zijn. Deze gegevens en informatie kunnen betrekking hebben op de administratie van het bedrijf of op de productieafdelingen. Het zal van de aard van de onderneming afhangen voor welke afdeling, administratie of productie, de aanwezige gegevens en informatie het meest belangrijk zijn. Zo zullen voor een accountantskantoor de administratieve gegevens van zeer grote waarde zijn, terwijl voor een fabriek de gegevens van de op de machines gebruikte matrijzen van belang zijn.

Naast de hiervoor bedoelde essentiële gegevens, hebben veel ondernemingen ook documenten met alleen een archivale of historische waarde.

Indien een onderneming door een schade wordt getroffen, zal men de administratieve en verdere organisatie weer willen herstellen. Hieronder wordt o.a. verstaan: brieven, contracten en andere documenten, boekhouding, archiefstukken, kaartsystemen, tekeningen, grafische voorstellingen, films, platen, schijven en andere informatiedragers, monsters, mallen, modellen, matrijzen, stempels en dergelijke voorwerpen.

De reconstructiekostenverzekering vergoedt de kosten voor reconstructie van informatie die voor de voortzetting van het bedrijf nodig is (boekhouding, werktekeningen, matrijzen enz.). Deze kosten zijn naar twee groepen te onderscheiden:

 • Reconstructiekosten: De kosten die worden gemaakt om de gegevens te verkrijgen, welke men nodig heeft alvorens tot herstel of vervanging te kunnen overgaan. Deze kosten zijn moeilijk te bepalen aangezien zij afhangen van de omstandigheden ten tijde van de schadegebeurtenis en zijn gedekt op een reconstructieverzekering;
 • Reproductiekosten: De kosten van het herstel of de vervanging, zijnde materiaal- en aanmaakkosten. Deze kosten kunnen vrij nauwkeurig worden begroot. In de regel zullen deze kosten gedekt zijn op de materiële verzekering (brandverzekering).

In de reconstructiekostenverzekering wordt gewerkt met een uitkeringstermijn (meestal komt die op 52 weken). De verzekering wordt op premier–risquebasis afgesloten, omdat praktisch nooit vooraf te bepalen is hoeveel in een bepaald geval de reconstructiekosten zullen gaan bedragen en hiervan de volle of werkelijke waarde dus niet bepaald kan worden. Voor de duidelijkheid geven wij u nog een opsomming van kostensoorten die onder de reconstructieverzekering zijn gedekt:

 • De huur van gebouwen voor tijdelijke huisvesting van de bij de reconstructie betrokken personen. De kosten om deze gebouwen geschikt te maken voor gebruik, alsmede de kosten van het weer in de oorspronkelijke staat brengen van de gebouwen bij vertrek. De kosten van verwarming, water, elektriciteit, en dergelijke met betrekking tot deze gebouwen;
 • Huur van bedrijfsuitrusting/inventaris/apparatuur, alsmede extra porto-, telefoon-, telex, en telefaxkosten;
 • Salaris/loon betaalt aan tijdelijke werkkrachten of aan eigen personeel dat zich bezighoudt met de reconstructie.

In vele gevallen is het zeer moeilijk, zo niet onmogelijk aan te geven waar de reconstructie ophoudt en de reproductie begint. Teneinde te voorkomen dat verzekerde ingeval van schade hiervan nadelen ondervindt, worden op de reconstructiekostenverzekering soms eveneens de reproductiekosten meeverzekerd. Men spreekt dan van een reproductie-/reconstructiekostenverzekering. Indien een dergelijke verzekering is afgesloten houdt dit niet in dat van de materiële verzekeringen alle tot de administratieve en verdere organisatie van het bedrijf behorende zaken kunnen worden uitgesloten. De reproductie-/reconstructiekostenverzekering is immers een kostenverzekering. Alleen de gedane uitgaven worden vergoed. Indien niet tot herstel/vervanging wordt overgegaan vindt er geen uitkering plaats. De materiële verzekering keert ook in die situatie gewoon uit.

Voor sommige (non profit) instellingen zoals ziekenhuizen, verzorgingshuizen, verpleeghuizen, e.d. is het moeilijk de bedrijfsresultaten aan te geven in termen van omzet, productie, winst en dergelijke. Waar bij een commercieel bedrijf het maken van winst centraal staat ligt de nadruk bij deze instellingen op een ongestoorde doorgang van bijvoorbeeld de verzorging van mensen. Voor beide geldt dat continuïteit en het ongestoord kunnen voortzetten van de activiteiten essentieel is. De exploitatiekostenverzekering biedt dekking tegen de financiële gevolgen van een stagnatie van het bedrijfsproces.

Het verzekerde bedrag van een exploitatiekostenverzekering bestaat uit de totale exploitatiekosten plus een eventueel exploitatieoverschot. De uitkeringstermijn moet zodanig worden gekozen dat, indien zich het meest nadelige scenario voltrekt, de activiteiten ongestoord kunnen worden voortgezet binnen de uitkeringstermijn. Hierbij dient u ook rekening te houden met herbouwperiode van gebouwen (bouwvergunningen), levertijden van machines, en goederen. Standaard wordt de uitkeringstermijn op 52 weken gesteld. Afhankelijk van uw situatie kan het verstandig zijn om een langere uitkeringstermijn van bijvoorbeeld 78 of 104 weken aan te houden.

Veel verzekeringsmaatschappijen hebben milieuschade geschrapt uit de brand- en aansprakelijkheidspolissen. Daardoor is momenteel ongeveer de helft van de Nederlandse ondernemingen niet (meer) verzekerd tegen de gevolgen van milieuschade.

Het risico van milieuschade wordt vaak onderschat en vergeten om te verzekeren. De MSV dekt de saneringskosten van een verontreiniging van bodem of (grond)water, die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg zijn van een ontsnapping van milieubelastende stoffen. Deze ontsnapping moet zijn veroorzaakt door een gedekt gevaar, bijvoorbeeld door brand (lees gevolgschade door bluswater) dat zich heeft verwezenlijkt tijdens de looptijd van de verzekering, op de verzekerde locatie of als gevolg van uitvoering van werkzaamheden op de werk- of bouwlocatie.

Een belangrijk voordeel van een milieuschadeverzekering is dat ook de saneringskosten van de eigen (grond) locatie is verzekerd. Daarnaast is milieuschade bij derden meeverzekerd.

De milieuschadeverzekering kent een zeer brede dekking:

 • Saneringskosten, niet alleen op het eigen terrein, maar ook bij derden;
 • Kosten van het opruimen en afvoeren van asbest;
 • Onderzoekskosten;
 • Bereddingskosten;
 • Kosten die een gevolg zijn van sanering zoals:
 • noodzakelijke kosten om sanering uit te voeren;
 • kosten van herstel of vervangen van ondergrondse pijpen, leidingen en/of kabels die door verontreiniging beschadigd zijn;
 • herstelkosten van bestrating en beplanting die bij sanering moeten worden weggehaald;
 • bedrijfsschade als gevolg van een sanering.

De MSV biedt keuze uit verschillende soorten polissen. Er wordt binnen de MSV onderscheid gemaakt tussen bedrijven die op een vaste locatie werkzaam zijn en bedrijven die hun werkzaamheden uitvoeren bij derden. Beide bedrijven kunnen vervolgens kiezen uit een aantal dekkingsmogelijkheden. Zo kan elk bedrijf precies dat risico verzekeren dat hij werkelijk loopt. De MSV biedt dus maatwerk.

Voor bedrijven met een vaste locatie van het eigen bedrijf is er de Rubriekenpolis met een basisrubriek voor dekking tegen milieuschade door brand, ontploffing en blikseminslag, een uitgebreide evenementenrubriek voor schade door storm, luchtverkeer, aanrijding, omvallen van bomen e.d. en een Toprubriek tegen van buiten komende onheilen alsmede een dekking voor eigen gebrek.

De kosten van het opruimen van milieuschade kunnen behoorlijk oplopen. Zo kan het opruimen van verontreinigd bluswater na een brand zomaar € 60.000,00 kosten. Als uw bedrijf daar niet voor verzekerd is komen de kosten volledig voor uw rekening.

Milieuschade ontstaat sneller dan u denkt. De simpelste schoonmaakmiddelen kunnen het milieu aantasten. Zelfs een lekkend koelsysteem kan voor grote milieuproblemen zorgen. Op eigen bodem, maar ook op die van de buren. Om van de gevolgschade nog maar niet te spreken. Wanneer er sprake is van een milieuschade bent u veelal overgeleverd aan diverse instanties die zich bemoeien met het in kaart brengen en opruimen van de milieuschade.

De MSV-polis dekt geen schade veroorzaakt door molest, atoomkernreacties, aardbeving, vulkanische uitbarsting of overstroming, merkelijke schuld of nalatigheid van de verzekerde. Bestaande verontreiniging is evenmin verzekerd en dat geldt ook voor schade als gevolg van bewuste overtreding van overheidsvoorschriften.

Een MilieuSchadeVerzekering biedt dekking voor schade als gevolg van het veroorzaken van verontreiniging aan de bodem en het oppervlaktewater. Dat geldt niet uitsluitend voor bedrijven die met gevaarlijke stoffen werken of bedrijven met een tankopslag maar kan ook ontstaan tijdens de werkzaamheden op locatie of als gevolg van een brand ontstaan door bluswater of het vrijkomen van asbest.

Deze verzekering dient als aanvulling op de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Meer informatie is terug te vinden op de site van de Nederlandse Milieupool. Indien u meer informatie of een offerte wenst te ontvangen dan vernemen wij dat graag.

Zakelijke conflicten worden steeds vaker aan de rechter voorgelegd. De kosten voor een advocaat kunnen hoog oplopen. Een zakelijke rechtsbijstandverzekering is geen overbodige luxe als u de hoge kosten van juridisch advies wilt voorkomen.

Met een rechtsbijstandverzekering weet u zich altijd verzekerd van een team van juridisch specialisten dat voor uw belangen opkomt. Ook als u bijvoorbeeld problemen heeft met een leverancier die zijn verplichtingen niet nakomt of wanneer een klant weigert een rekening te betalen, kan de zakelijke rechtsbijstandverzekering hulp bieden. De rechtsbijstandverzekering biedt dekking voor juridische hulp bij vrijwel alle activiteiten van een bedrijf. De verzekering is modulair opgebouwd waardoor je gericht kunt kiezen voor bepaalde dekkingsonderdelen.

Bouwprocessen zijn vaak complex en dynamisch doordat vele partijen hierbij betrokken zijn (opdrachtgevers, bouwdirecties, hoofd- en onderaannemers, architecten e.d.) Tijdens zo’n proces ontstaan dan ook vaak onvoorziene schaden en is het niet altijd duidelijk welke partij hiervoor verantwoordelijk is. De CAR-verzekering biedt financiële zekerheid voor alle bij een bouwproject betrokken partijen voor materiële schaden die op of rond de bouwplaats kunnen ontstaan.

Het is verstandig een machinebreukverzekering af te sluiten als uw bedrijfsprocessen afhankelijk zijn van machines. Deze verzekering dekt de schade aan machines, onafhankelijk van de schadeoorzaak, ook door menselijk menselijk falen. De schade die ontstaat als gevolg van de machinebreuk is niet op deze verzekering gedekt, hiervoor heeft u een speciale bedrijfsschadeverzekering nodig.

Alhoewel daar zo af en toe wel wat over in het nieuws komt, blijft dit een relatief onbekend en onderbelicht risico. Natuurlijk zijn de meeste computers voorzien van een virusscanner of heeft u (al dan niet extern) een netwerkbeheerder die uw computersystemen bewaakt tegen cyberaanvallen. Toch worden bedrijven en instanties steeds vaker het doelwit van cybercriminelen. Niet alleen de grote bedrijven, maar ook kleinere en middelgrote bedrijven worden slachtoffer van hackers.

De geldverzekering biedt dekking voor schade door verlies of beschadiging van geld of geldswaardige papieren of vals geld. De dekking is van kracht tijdens verblijf op de eigen vestiging, de bank, in de woning van een medewerker of tijdens transport. De fraudeverzekering biedt onder meer dekking voor fraude van de eigen medewerkers, waaronder computerfraude.

De kredietverzekering biedt dekking voor het risico dat debiteuren hun facturen niet betalen. Daarnaast kun je in de database van de verzekeraar actuele bedrijfsinformatie over kredietwaardigheid opvragen en nemen zij de incassoprocedure over.

Deze verzekering biedt dekking voor het risico van afgelasting, opschorting, onderbreking, voortijdige beëindiging van een evenement. De dekking is modulair opgebouwd zodat ook extreme weersomstandigheden en de uitval van personen verzekerbaar zijn. Daarnaast is het mogelijk om de materiële schade aan (al dan niet gehuurde) apparatuur, rekwisieten, sets, garderobe en andere facilitaire zaken mee te verzekeren. Indien er gasten, bezoekers of andere genodigden zijn is het raadzaam een ongevallenverzekering voor deze personen af te sluiten. Alhoewel deze verzekering ook op doorlopende basis is af te sluiten zijn wij er voorstander van dit specifiek per evenement te beoordelen.

Als uw landbouwwerktuigen schade oplopen, kunnen de kosten fors zijn. Met de landbouwwerktuigenverzekering bent u goed verzekerd. Deze verzekering verzekert u tegen schade die uw landbouwwerktuig oploopt. En tegen de schade die u veroorzaakt bij anderen.

Wat is verzekerd?

Bij de landbouwwerktuigenverzekering kiest u één van de vier basisdekkingen:

WA-dekking:
• Verzekert u voor schade die u aan anderen toebrengt;
• Verzekert gebouwen die van u zijn, of door u in gebruik zijn;
• Verzekert zaken van derden die worden vervoerd.

Mini-casco:
• Verzekert u tegen brand, diefstal en ruitbreuk.

Casco exclusief eigen gebrek:
• Verzekert u tegen botsen, slippen en beschadiging;
• Verzekert u tegen brand en diefstal.

Casco inclusief eigen gebrek:
• Dekking als bij casco exclusief eigen gebrek, plus:
• Verzekert u tegen motorische of mechanische schade door verkeerde reparatie en bediening.

Wat kost de verzekering?

De landbouwwerktuigenverzekering is een uitgebreide verzekering voor een aantrekkelijke premie. De hoogte hangt af van de gekozen dekkingen. Kiest u voor een hoger eigen risico? Dan is de premie lager. Neem voor meer informatie contact op met onze adviseur.

Een vorkheftruck die een magazijnstelling raakt. Of een graafmachine die een leiding kapot trekt. Bij schade aan uw machine of aansprakelijkheid voor schade aan anderen is een goede materieelverzekering onmisbaar. Met de Werkmaterieelverzekering verzekert u vrijwel elk materieel: van bulldozer tot daklift en van hijskraan tot heftruck.

Werkmaterieel is niet alleen kostbaar, maar na schade wilt u ook verder kunnen werken. Daarom is de Werkmaterieelverzekering volledig afgestemd op de praktijk van uw bedrijf. Met een vlotte polis afgifte, soepele schadeafhandeling en nuttig preventieadvies.

Wat is verzekerd?

Bij de werkmaterieelverzekering kiest u één van de vier basisdekkingen:

WA-dekking:
• Verzekert u voor schade die u aan anderen toebrengt;
• Verzekert gebouwen die van u zijn, of door u in gebruik zijn;
• Verzekert zaken van derden die worden vervoerd.

Beperkt-casco:
• Verzekert u tegen brand, diefstal en ruitbreuk.

Casco exclusief eigen gebrek:
• Verzekert u tegen botsen, slippen en beschadiging;
• Verzekert u tegen brand en diefstal.

Casco inclusief eigen gebrek:
• Dekking als bij casco exclusief eigen gebrek, plus:
• Verzekert u tegen motorische of mechanische schade door verkeerde reparatie en bediening.

Wat kost de verzekering?

De landbouwwerktuigenverzekering is een uitgebreide verzekering voor een aantrekkelijke premie. De hoogte hangt af van de gekozen dekkingen. Kiest u voor een hoger eigen risico? Dan is de premie lager. Neem voor meer informatie contact op met onze adviseur.

Offerte aanvragen

Neem contact opVraag offerte aan

CONTACT INFO

Telefoonnummer
0514-566262
WhatsApp
06-53577004
Email
info@aqraad.nl